به سایت انجمن فیزیوتراپی ایران خوش آمدید...

امروز شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸     | ساعت ۷:۴۴
flag
صفحه اصلی  >  درباره انجمن  >  اساسنامه
اساسنامه انجمن فيزيوتراپي ايران
 
فصل اول- كليات:
ماده 1- به استناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين نامه مربوط به تصويب كميسيون موضوع ماده 4 مصوبه فوق كه من بعد به اختصار كميسيون ناميده مي شود انجمن فيزيوتراپي ايران براساس مواد آتي تشكيل مي گردد كه در سطور بعد به اختصار (انجمن) ناميده مي شود.
ماده 2- انجمن صرفاً در زمينه هاي علمي، تحقيقاتي، تخصصي و فني مربوطه فعاليت مي نمايد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند.
ماده 3- انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميسيون ثبت در اداره ثبت شركت ها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.
ماده 4- مركز انجمن در شهر تهران آدرس: خ شريعتي- پايين تر از طالقاني- خ حقوقي- پ 118- واحد 8 است و شعب آن مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود، در ضمن روند تشكيل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هيئت مديره انجمن مركزي و تحت نظارت آن ها خواهد بود.
ماده 5- انجمن داراي تابعيت ايراني است.
ماده 6- انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
فصل دوم- شرح وظائف و اهداف:
ماده 7- به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده 2 اساسنامه انجمن، اقدامات و فعاليت هاي زير را به عمل خواهد آورد.
1-7- ايجاد ارتباط هاي فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل نظر بين محققان، متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي در شاخه هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعاليت دارند.
2-7- همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و نيز ساير سازمان هايي كه به نحوي با فعاليت هاي انجمن مرتبط هستند در برنامه ريزي امور آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني
3-7- تعامل و همكاري با مراجع ذيصلاح در زمينه بازنگري و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و بهداشتي درماني، مؤسسات آموزشي و سطح علمي دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشكي
4-7- ارائه خدمات آموزشي، علمي، فني و پژوهشي براساس ضوابط مربوطه
5-7- ترغيب و تشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت هاي علمي، پژوهشي و آموزشي، بهداشتي و درماني
6-7- تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي، آموزشي
7-7- برگزاري گردهمايي هاي آموزشي و پژوهشي، آموزش مداوم در سطوح ملي و بين المللي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
8-7- فراهم كردن زمينه مناسب جهت انجام پژوهش هاي علمي مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طريق تشويق و ترغيب متخصصين جوان
9-7- مشاركت در تشكيل شوراي انجمن هاي علمي گروه پزشكي ايران و برنامه ريزي امور مرتبط با آن
10-7- جلب حمايت نهادهاي بين المللي براي انجام فعاليت هاي علمي، پژوهشي در عرصه ملي و در چارچوب ضوابط جاري كشور
فصل سوم- عضويت:
ماده 8- عضويت در انجمن به طرق زير مي باشد:
1-8- عضويت پيوسته: هيئت مؤسس انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي فيزيوتراپي يا رشته هاي مرتبط باشند مي توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عضويت انجمن در آيند.
2-8- عضويت وابسته: به افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي توانند به عضويت انجمن در آيند:
كليه كساني كه داراي درجه دكتري در يكي از رشته هاي ارتوپدي، مغز و اعصاب، طب ورزشي و روماتولوژي باشند و كليه افرادي كه داراي پذيرش رشته فيزيوتراپي در مقطع كارشناسي هستند.
3-8- عضويت افتخاري: شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.
تبصره 1- اعضاي وابسته مي توانند با احراز شرايط و تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.
تبصره 2- اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيئت مؤسس و هيئت مديره مذكور در ماده 7 آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون را دارا باشند.
ماده 9- هر يك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيئت مديره تعيين و تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
تبصره 1- پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد.
تبصره 2- ملاك تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شركت در انتخابات هيئت مديره هستند كه حق عضويت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شركت در جلسه مجمع عمومي و انتخابات را دريافت كرده باشند.
ماده 10- عضويت در انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد:
1-10- استعفاي كتبي عضو
2-10- عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي كه هيئت مديره تعيين مي نمايد.
3-10- زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هيئت هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكي است.
تبصره 1- مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است.
تبصره 2- تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تأييد هيئت نظارت بر عملكرد انجمن براساس موضوع بند 7 ماده 3 آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظائف كميسيون، با هيئت مديره خواهد بود.
فصل چهارم- ارگان انجمن:
ماده 11- انجمن داراي ارگان زير است:
1-11- مجمع عمومي
2-11- هيئت مديره
3-11- بازرس
الف- مجمع عمومي:
ماده 12- مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به دو صورت زير تشكيل مي گردد:
1-12- مجمع عمومي عادي كه هر سال يك بار تشكيل مي شود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي كند و نيز مي تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشكيل گردد.
2-12- مجمع عمومي فوق العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم درخصوص انحلال انجمن تشكيل مي شود و نتيجه تصميمات آن در خصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كميسيون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومي فوق العاده به دعوت هيئت مديره يا بازرس يا يك پنجم از اعضاي پيوسته تشكيل مي گردد.
3-12- اولين جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست هيئت مؤسس، پس از موافقت اوليه انجمن از كميسيون و حداكثر ظرف شش ماه با درج آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تشكيل خواهد شد.
تبصره 1- جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده هر يك با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاي پيوسته رسميت مي يابد و در مجمع عمومي فوق العاده تصميمات با دو سوم آرا خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه حد نصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده بدست نيامد به فاصله يك ماه از تاريخ جلسه اوليه نيست به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي شود در اين صورت مجمع يا هر تعداد از اعضاي حاضر تشكيل خواهد شد.
ماده 13- وظائف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
1-13- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن
2-13- اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت
3-13- انتخاب و يا عزل اعضاي هيئت مديره
4-13- انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر علي البدل
5-13- تصويب كليه آيين نامه ها و ضوابط اجرايي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيئت مديره
6-13- تعيين روزنامه كثير الانتشار براي انتشار آگهي هاي انجمن
تبصره- در كليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذكور در كشور ماده 10 آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماينده كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت.
ماده 14- اعضاي هيئت مديره مركب از (5 يا 7 يا 9) 7 نفر است و 2 نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند. اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 2 سال يك بار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضويت در هيئت مديره افتخاري است.
تبصره 1- افزايش تعداد هيئت مديره با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي و تأييد نهايي كميسيون خواهد بود.
تبصره 2- جلسات هيئت مديره حداقل هر يك ماه يك بار تشكيل مي شود و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آرا حاضريت خواهد بود.
ماده 15- هيئت مديره در اولين جلسه يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير و يك نفر خزانه دار با رأي كتبي اكثريت اعضاي هيئت مديره انتخاب مي نمايد. در ضمن آئين نامه داخلي هر انجمن در جلسات هيئت مديره مشخص و به تصويب خواهد رسيد.
تبصره 1- رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره متوالي نمي توانند به سمت يكي از اين دو مسئوليت انتخاب شوند.
تبصره 2- رئيس هيئت مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجري كليه مصوبات هيئت مديره و نماينده قانوني و شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهند بود.
تبصره 3- كليه اوراق تعهد آور با امضاي رئيس رئيس هيئت مديره و امضاي خزانه دار و مهر انجمن و نامه هاي رسمي اداري با امضاي رئيس هيئت مديره و در غياب او نايب رئيس خواهد بود.
تبصره 4- چانچه هر يك از اعضاي هيئت مديره 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه (به تشخيص هيئت مديره) در جلسات شركت ننمايند مستعفي شناخته خواهند شد.
تبصره 5- در صورت استعفا و بركناري و يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره عضو علي البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
ماده 16- هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر چهار ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد با حضور نماينده كميسيون اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون ارسال نمايند.
تبصره- هيئت مديره قبلي تا تأييد هيئت مديره جديد از سوي كميسيون، مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده 17- وظائف و اختيارات هيئت مديره:
1-17- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده
2-17- اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي
3-17- تشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي هاي علمي، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
4-17- تهيه ضوابط و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي
5-17- تهيه گزارش سالانه فعاليت هاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي
6-17- تهيه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي
7-17- قبول هدايا و كمك هاي مالي براي انجمن
8-17- پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه به مجامع عمومي
9-17- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه
10-17- تشكيل كميته هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آن ها
11-17- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور
12-17- اقامه دعوي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه مي شود در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و توكيل غير
13-17- اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
14-17- پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق العاده
ج- بازرس:
ماده 18- انجمن داراي يك نفر بازرس اصلي و (1 يا 2 نفر) 1 علي البدل خواهد بود كه هر 3 سال يك بار در جلسه مجمع عمومي عادي با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهد شد.
ماده 19- وظايف بازرس به شرح زير است:
1-19- بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي
2-19- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه به مجمع عمومي 
3-19- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
4-19- دعوت از مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري
ماده 20- شركت بازرس در جلسات هيئت مديره بدون حق رأي مجاز است و در هر زمان مي تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را از هئيت مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.
ماده 21- در پايان هر سال مالي رياست هيئت مديره گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن و ترازنامه مالي آن را حداقل 45 روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه براي تأييد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.
فصل پنجم- منابع مالي انجمن:
ماده 22- منابع مالي انجمن عبارتست از:
1-22- حق عضويت اعضا
2-22- از محل هدايا و كمك ها
3-22- درآمد حاصل از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و فني و انتشاراتي
4-22- حمايت هاي مالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
فصل ششم- موارد انحلال انجمن:
ماده 23- در صورت درخواست هيئت مديره يا بازرس و يا 3/1 اعضاي پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق العاده به هر دليل انجمن منحل مي گردد.
ماده 24- مجمع عمومي فوق العاده كه تصميم به انحلال انجمن مي گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيئت تسويه و تعيين مدت مأموريت آن اقدام خواهد كرد.
ماده 25- هيئت تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي نمايد. ختم عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي شود و مراتب به كميسيون اعلام گردد.
تبصره- باقيمانده دارايي هاي انجمن پس از وضع ديون و مخارج و تصويب هيئت تسويه و نيز اطلاع كميسيون به يكي از مؤسسات آموزشي تحقيقاتي كشور اهدا خواهد شد.
اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 25 ماده و 18 تبصره در تاريخ 20/1/85 به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيد.
راه های ارتباط با ما
آدرس: تهران، صادقیه، خیابان سازمان آب، بعد از گلناز دهم، ساختمان عرشیا، پلاک 312، طبقه 3 ، واحد 9
iconمکاتبات فقط با صندوق پستی 191-14515iconتلفن : 44297617- 44297609- 44297608
فکس : 44297588
ایمیل : info@iran-pta.ir , members@iran-pta.ir
 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به “انجمن فیزیوتراپی ایران” می باشد.