کمیته فنی انجمن تشکیل جلسه داد

✅جلسه کمیته فنی انجمن فیزیوتراپی ایران ٩٨/١١/١٧ برگزار شد. در این جلسه ضمن تشریح شرح وظایف کمیته فنی، موضوعات مهمي چون معوقات پرداخت بیمه تامین اجتماعی، قانون انطباق ، پرداخت کد ارزیابی، پسماند عفونی فیزیوتراپی، تفاهم با اداره هاي نظارت بر درمان، تعرفه سال آينده، الحاقیه بيمه نیرو های مسلح، پرداخت هزينه درمان یک ناحیه توسط بیمه ها علیرغم درخواست فيزيوتراپي دوناحیه توسط پزشک و پرداختي بیمه های تکمیلی دی و آتیه سازان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد كه نتايج پس از پيگيري در جلسه بعدي كميته فني گزارش داده شود.
۱۳۹۸/۱۱/۱۸
iran-pta.ir
نام شرکت: