Close
توجه

به سایت انجمن فیزیوتراپی ایران خوش آمدید...

امروز دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵     | ساعت ۱۲:۳۳
flag
ویژه ها
اخبار
اطلاعیه ها
گزارشات
پیام رئیس اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش، زمین آرام از او یافت کنگره ها، سمینارها و نشست های علمی فرصت بزرگی است برای محققین، دانشمندان، دانشجویان و فیزیوتراپیستهای سراسر کشور تا ضمن تبادل دستاوردهای جدید علمی در عرصه آموزش و پژوهش با آخرین تکنیکها و روشهای درمانی آشنا شده و جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران اقدام نمایند.
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
پیام دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت در آستانه برگزاری بیست و هشتمین کنگره سالیانه و اولین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران خداوند متعال را سپاس می گویم که فرصتی دیگر برای خدمتگزاری به جامعه بزرگ و فرهیخته فیزیوتراپی ایران نصیب اینجانب و سایر همکاران عزیزم در کمیته اجرایی این همایش نموده است .
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پیام دبیر علمی اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
" به نام خداوند بخشنده مهربان " رشد چشمگیر دانش فیزیوتراپی و قابلیت های حرفه ای آن در دهه هاي اخیر، جایگاه این رشته را در نظام سلامت کشورهاي مختلف و بهبود سطح سلامت جوامع هر روز بیش از پیش ارتقا بخشیده و لزوم توجه متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي و سياست گذاران عرصه سلامت به این رشته را ضروري تر نموده است.
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پیام رئیس اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش، زمین آرام از او یافت کنگره ها، سمینارها و نشست های علمی فرصت بزرگی است برای محققین، دانشمندان، دانشجویان و فیزیوتراپیستهای سراسر کشور تا ضمن تبادل دستاوردهای جدید علمی در عرصه آموزش و پژوهش با آخرین تکنیکها و روشهای درمانی آشنا شده و جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران اقدام نمایند.
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
پیام دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت در آستانه برگزاری بیست و هشتمین کنگره سالیانه و اولین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران خداوند متعال را سپاس می گویم که فرصتی دیگر برای خدمتگزاری به جامعه بزرگ و فرهیخته فیزیوتراپی ایران نصیب اینجانب و سایر همکاران عزیزم در کمیته اجرایی این همایش نموده است .
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پیام دبیر علمی اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
" به نام خداوند بخشنده مهربان " رشد چشمگیر دانش فیزیوتراپی و قابلیت های حرفه ای آن در دهه هاي اخیر، جایگاه این رشته را در نظام سلامت کشورهاي مختلف و بهبود سطح سلامت جوامع هر روز بیش از پیش ارتقا بخشیده و لزوم توجه متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي و سياست گذاران عرصه سلامت به این رشته را ضروري تر نموده است.
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پیام رئیس اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش، زمین آرام از او یافت کنگره ها، سمینارها و نشست های علمی فرصت بزرگی است برای محققین، دانشمندان، دانشجویان و فیزیوتراپیستهای سراسر کشور تا ضمن تبادل دستاوردهای جدید علمی در عرصه آموزش و پژوهش با آخرین تکنیکها و روشهای درمانی آشنا شده و جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران اقدام نمایند.
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
پیام دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت در آستانه برگزاری بیست و هشتمین کنگره سالیانه و اولین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران خداوند متعال را سپاس می گویم که فرصتی دیگر برای خدمتگزاری به جامعه بزرگ و فرهیخته فیزیوتراپی ایران نصیب اینجانب و سایر همکاران عزیزم در کمیته اجرایی این همایش نموده است .
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پیام دبیر علمی اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
" به نام خداوند بخشنده مهربان " رشد چشمگیر دانش فیزیوتراپی و قابلیت های حرفه ای آن در دهه هاي اخیر، جایگاه این رشته را در نظام سلامت کشورهاي مختلف و بهبود سطح سلامت جوامع هر روز بیش از پیش ارتقا بخشیده و لزوم توجه متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي و سياست گذاران عرصه سلامت به این رشته را ضروري تر نموده است.
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پیام رئیس اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش، زمین آرام از او یافت کنگره ها، سمینارها و نشست های علمی فرصت بزرگی است برای محققین، دانشمندان، دانشجویان و فیزیوتراپیستهای سراسر کشور تا ضمن تبادل دستاوردهای جدید علمی در عرصه آموزش و پژوهش با آخرین تکنیکها و روشهای درمانی آشنا شده و جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران اقدام نمایند.
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
پیام دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت در آستانه برگزاری بیست و هشتمین کنگره سالیانه و اولین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران خداوند متعال را سپاس می گویم که فرصتی دیگر برای خدمتگزاری به جامعه بزرگ و فرهیخته فیزیوتراپی ایران نصیب اینجانب و سایر همکاران عزیزم در کمیته اجرایی این همایش نموده است .
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پیام دبیر علمی اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
" به نام خداوند بخشنده مهربان " رشد چشمگیر دانش فیزیوتراپی و قابلیت های حرفه ای آن در دهه هاي اخیر، جایگاه این رشته را در نظام سلامت کشورهاي مختلف و بهبود سطح سلامت جوامع هر روز بیش از پیش ارتقا بخشیده و لزوم توجه متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي و سياست گذاران عرصه سلامت به این رشته را ضروري تر نموده است.
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
خبرهای تصویری
ویدیو ها
گالری تصاویر

اخبار داخلی
 • پیام رئیس اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
  به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش، زمین آرام از او یافت کنگره ها، سمینارها و نشست های علمی فرصت بزرگی است برای محققین، دانشمندان، دانشجویان و فیزیوتراپیستهای سراسر کشور تا ضمن تبادل دستاوردهای جدید علمی در عرصه آموزش و پژوهش با آخرین تکنیکها و روشهای درمانی آشنا شده و جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران اقدام نمایند.
  تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
 • پیام دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
  به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت در آستانه برگزاری بیست و هشتمین کنگره سالیانه و اولین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران خداوند متعال را سپاس می گویم که فرصتی دیگر برای خدمتگزاری به جامعه بزرگ و فرهیخته فیزیوتراپی ایران نصیب اینجانب و سایر همکاران عزیزم در کمیته اجرایی این همایش نموده است .
  تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
 • پیام دبیر علمی اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
  " به نام خداوند بخشنده مهربان " رشد چشمگیر دانش فیزیوتراپی و قابلیت های حرفه ای آن در دهه هاي اخیر، جایگاه این رشته را در نظام سلامت کشورهاي مختلف و بهبود سطح سلامت جوامع هر روز بیش از پیش ارتقا بخشیده و لزوم توجه متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي و سياست گذاران عرصه سلامت به این رشته را ضروري تر نموده است.
  تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
 • توضیح روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران در پی انتشار مطلب کدام درد کدام درمان در هفته نامه سلامت
  سردبیر محترم هفته نامه وزین سلامت، با تقدیم سلام و احترام، عطف به چاپ مقاله‌ای در صفحه درمانگاه تخصصی آن نشریه محترم در شماره 602 مورخ 27/9/95 در مورد اختلالات اسکلتی- عضلانی و نقش گروه‌های تخصصی مختلف در حیطه درمان این‌گونه بیماری‌ها لازم به ذکر است که متاسفانه در این مقاله تعریف صحیح و جامعی از رشته فیزیوتراپی و خدمات درمانی آن ارائه نشده و از هیچ‌یک از متخصصان این رشته نیز مصاحبه‌ای گرفته نشده است.
  تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
 • كارگاه يك روزه جديدترين پروتكل هاى تشخيص و درمان Groin Pain
  شاخه ورزشى انجمن فيزيوتراپى ايران " با همكارى " شعبه استان تهران انجمن فيزيوتراپى ايران " برگزار مى كند : كارگاه يك روزه جديدترين پروتكل هاى تشخيص و درمان GROIN PAIN همراه با امتياز بازآموزى ظرفيت محدود تاريخ : ١٣٩٥/١٢/٦ جمعه
  تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
 • تعرفه ها بر اساس نوع خدمت و همگام با تورم تعیین شود
  عضو کمیسیون تعرفه سازمان نظام پزشکی گفت : اگر تعرفه ها منطبق با نوع خدمت و همگام با تورم تعیین گردد ؛ میزان آن منطقی تر خواهد بود. دکتر فرجود شکوهی در گفت و گو با خبرنگار نظام پزشکی با اشاره به این که دربحث تعرفه ها چهارگروه اصلی ذینفع هستند؛ بیان داشت : مردم بصورت پرداخت مستقیم ودریافت کنندگان خدمات پزشکی؛ دولت از طریق بیمه های پایه ، بیمه های تکمیلی به عنوان پل ارتباطی بخشی از مردم و دولت و درنهایت جامعه پزشکی به عنوان عرضه کننده خدمات این چهار گروه ذینفع را تشکیل می دهند که عرضه بهینه خدمات پزشکی منوط به همکاری وهماهنگی مابین این چهارمرجع است.
  تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
 • آغاز به کار درگاه ثبت نام اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
  " اطلاعيه مهم " به ميمنت سي و هشتمين سالگرد پيروزي غرورآفرين انقلاب اسلامي درگاه ثبت نام اولين كنگره بين المللي و بيست و هشتمين كنگره ساليانه انجمن فيزيوتراپي ایران با تخفيفات ويژه ثبت نام افتتاح شد. http://conf.iran-pta.ir/28th/
  تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
 • ممنوعیت فعالیت دانش آموختگان رشته ها و مقاطع مختلف تربیت بدنی در مراکز درمانی
  با توجه به گزارشهاي دريافتي از شعب انجمن در اقصي نقاط كشور مبني بر دخالتهاي فزاينده دانش آموختگان مقاطع مختلف تربيت بدني و علوم ورزشي در امور درماني و فيزيوتراپي و تهديد سلامت عمومي جامعه، انجمن فيزيوتراپي ايران طي مكاتبات متعدد و مستندي با معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي موفق به جلب نظر مسئولين نظام سلامت در جهت برخورد با دخالتهاي غيرقانوني اين گروه گرديد كه ذيلا بيانيه شوراي عالي نظام پزشكي و دستور صريح معاونت محترم درمان وزارت بهداشت تقديم حضور جامعه بزرگ و فرهيخته فيزيوتراپي كشور ميگردد
  تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
 • برگزاری جلسه واگذاری غرفه های شرکتهای اسپانسر اولین کنگره بین المللی فیزیوتراپی
  جلسه واگذاري غرفه هاي شركتهاي اسپانسراولين كنگره بين المللي و بيست و هشتمين كنگره ساليانه فيزيوتراپي ايران در دفتر انجمن، برگزار شد. ١٣٩٥/١١/٢١
  تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
 • جلسه هماهنگی مسؤولین انجمنهای گروههای پروانه دار در سازمان نظام پزشکی برگزار شد
  بنا به دعوت نمايندگان شايسته ما در شوراي عالي نظام پزشكي آقايان دكتر حيدري و شكوهي جمعه هفتم بهمن از ساعت ٩ لغايت ١٣ جلسه هم انديشي گروههاي پروانه دار نظام پزشكي در محل سازمان نظام پزشكي برگزار گرديد و ضمن تعيين رئوس موارد مورد نظر انجمنهاي پروانه دار پزشكي، كميته هايي جهت پيگيري مطالبات صنفي و حرفه اي اين گروهها از طريق نظام پزشكي مصوب گرديد
  تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
تاريخچه فيزيوتراپي ايران
pic انجمن فيزيوتراپي با تاريخچه تأسيس اولين مركز آموزش فيزيوتراپي كشور يا به عبارت ديگر تاريخچه فيزيوتراپي ايران به علت همزماني فعاليت و به علت يكي بودن پيشگامان آن پيوندي ناگسستني دارند. گرچه تاريخچه فيزيوتراپي در جهان با جنگ هم يك پيوند آشكار دارد ولي امروز كه به گذشته نگاه مي كنيم ...
اطلاعات بیشتر
آیین نامه انجمن
pic در اجراي ماده هفت اساسنامه انجمن علمي فيزيوتراپي ايران كه در سطور بعد به اختصار انجمن ناميده مي شود و به منظور ايجاد هماهنگي،.
اطلاعات بیشتر

راه های ارتباط با ما
آدرس: تهران، صادقیه، خیابان سازمان آب، بعد از گلناز دهم، ساختمان عرشیا، پلاک 312، طبقه 3 ، واحد 9
iconمکاتبات فقط با صندوق پستی 191-14515iconتلفن : 44297617- 44297609- 44297608
فکس : 44297588
ایمیل : info@iran-pta.ir , members@iran-pta.ir
 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به “انجمن فیزیوتراپی ایران” می باشد. 
طراحی سایت از پارسیان مهر